Žydų gelbėtojai

Strikaitis Antanas

STEFANIJA STRIKAITIENĖ ir ANTANAS STRIKAITIS

Antanas Strikaitis ir Stefanija Strikaitienė slapstė šešiolika žydų tautybės žmonių, tą patvirtina Pabaltijo fronto vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) užnugario apsaugos kariuomenės viršininko pareigas ėjusio papulkininkio Romanovo 1944 m. spalio 18 d. pranešimas LTSR vidaus reikalų liaudies komisarui apie nacių okupacijos metais žydų tautybės asmenų gelbėjime dalyvavusius Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus gyventojus.
Faktorių šeimą – Josefą Berą su žmona Chaja Gita, jų sūnų Izraelį su žmona Feiga ir vaikais Guteliu ir Abraomu, kitą sūnų Mejerį su žmona Chase ir dukterimi Hanele, taip pat dukteris Feigą Fiškinienę, jos vyrą Jochelį Fiškiną ir Adiną Faktoraitę – Juozas Straupis, iš anksto susitaręs, atgabeno dvikinkiu vežimu ir dviem dviračiais iš Alsėdžių į pažįstamų Juozo ir Adolfinos Kerpauskų sodybą. Ten visus apgyvendino nedideliame kambarėlyje antrame namo aukšte. Iš pradžių jame gyveno dvylika, kiek vėliau šešiolika žmonių. Prie Faktorių šeimos prisijungė Josifo Faktoriaus sesuo Chana Ritovienė su dukra Sara Ritovaite ir berniuku Hariu Fraku iš Telšių geto. Šalia Kerpauskų sodybos esančiame miške buvo pradėtos įrenginėti slėptuvės. Pirmoji slėptuvė buvo iškasta po namu, kur 1941 m. lapkričio 1 d. Izraeliui ir Feigai Faktoriams gimė dukrelė Malka.
Tačiau padažnėjus kratoms, 1944 m. vasarį žmonės buvo išskirstyti ir pateko pas kaimo seniūną Antaną Strikaitį ir jo žmoną Stefaniją, kurie turėjo aštuonis vaikus. Antanas Strikaitis pasakė: „Ta pati bausmė man bus, ar devynis žmones suras, ar šešiolika žmonių. Galit pasilikti pas mane“. Čia juos, gyvenančius daržinėje, lankydavo, maistą nešdavo Juozas Straupis ir Juozas Kerpauskas. Faktorių šeima laimingai sulaukė karo pabaigos.

raktažodžiai: Gelbėtojai Antanas Strikaitis
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija