Žydų gelbėtojai

Jau po karo O. Šimaitė apie Vilniaus geto gyventojus rašys:

Reikėjo šituos žmones palaikyti, padėti jiems gyventi ir kovoti, padėti įveikti mirties baimę. Virš manęs nekabojo Damoklo kardas, turėjau savo kampą, mylimą darbą, susitikimus su bičiuliais. Persekiojamiems, niekinamiems, netekusiems visko žmonėms patarti, jog jie nebijotų mirties, man atrodė šventvagyste. Ne kartą aš pati savęs klausiau, kaip pati elgčiausi tokioje situacijoje, ar užtektų vyriškumo gyventi, dirbti ir nebijoti mirties kiekvieną minutę esant jos pavojui. Ilgai aš sėdėdavau, kol galėdavau atsakyti į tokius laiškus nors keletą žodžių. Laimei nei vienas iš mano korespondentų nei karto nepaklausė, kaip aš pati elgčiausi būdama jų vietoje.

Vienu reikšmingu O. Šimaitės veiklos aspektų, skiriančiu ją nuo daugelio kitų gelbėtojų, buvo tai, jog ji stengėsi išgelbėti geto žmonių kūrybos palikimą. Laiške, kuris po karo buvo išsiuntinėtas adresatams įvairiose pasaulio valstybėse, rašoma apie tai, ką O. Šimaitei pavyko išnešti iš geto ir paslėpti. Laiško autorė ragina ieškoti šio palikimo.

Man, žemiau pasirašiusiai Onai Šimaitei, kuri Vilniaus geto laikais gyveno ir palaikė ryšius su įvairiomis žydų sferomis, pavyko išgelbėti kai kuriuos Vilniaus geto dokumentus. Laikau savo pareiga pranešti apie tai atitinkamų institucijų atstovams, kuriems yra brangūs istoriniai žydų dokumentai. Kartu pareiškiu savo karštą pageidavimą, kuris kartu yra man dokumentus davusių žmonių pageidavimas, jog šie dokumentai būtų surasti ir atiduoti visų žydų, suinteresuotų istorine dokumentacija, dispozicijon, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų.

Deklaraciją apie dokumentus išsiunčiu sekantiems asmenims: 1. Poetui A. Suckeveriui, Žydų antifašistinis komitetas Maskvoje.
2. Daktarui Maksui Vainraichui, JIVO, Amerika.
3. Senovės žydų universiteto Jeruzalėje rektoriui.
4. Stefanui Veisui – Pasaulio žydų kongresas, JAV.
5. Daktarui Šteinbergui, JAV.
6. Isaakui Cukermanui, Varšuvos sukilimo dalyviui.
7. Daktarui Abramovičiui, JAV.
8. Daktarui M. Dvoržeckiui, Paryžius.

Prašau visus nurodytus asmenis patvirtinti deklaracijos gavimą. Dar kartą prašau imtis visų atitinkamų priemonių, ieškant šiuos dokumentus ir perduodant juos žydų tautos dispozicijon.


Šiandien žinome, kad tik keletą laiške nurodyto palikimo fragmentų pavyko surasti (G. Šuro užrašai). Bet atrodo, jog ne visos paieškos galimybės iki šiol buvo išnaudotos.
O. Šimaitės bendravimas su Vilniaus geto žydais, sukaupti įspūdžiai ir apmąstymai apie lietuvių-žydų santykius atsispindėjo po karo rašytuose straipsniuose, laiškuose.


Iš O. Šimaitės straipsnio „Lietuviai ir žydai nacių okupacijos metais“ („Lite“, N.Y. 1951, 1661–1671 psl.):

Lietuvių ir žydų santykiai įgavo tokių aštrių formų, kurių anksčiau negalima buvo įsivaizduoti. Man, kaip lietuvei, labai sunku konstatuoti, kad ne visi lietuviai pačių sunkiausių žydų tautos kentėjimų, kuriuos suteikė vokiečiai, matais parodė elementarią žmogišką užuojautą savo kaimynams žydams, o blogiausieji lietuviai, mano didžiam siaubui, prisidėjo prie žydų naikinimo.
/.../ Aš pati žinau tris lietuvių policininkus, kurie užjautė žydus ir padėjo jiems. Vienas iš jų, pavyzdžiui, padėjo Bermanui ir kitiems žydams gauti arijų dokumentus. Šį policininką vėliau pagavo naciai ir taip pat sunkiai nubaudė. Vienas geto apsaugoje budėjęs lietuvių kareivis taip susidraugavo su žydais, kad net išmoko dainuoti žydų liaudies dainas. Bet tai buvo tik šviesios išimtys.
/.../ Ne visi lietuviai, kurie nepadėjo žydams, elgėsi taip iš neapykantos jiems. Jei man tektų charakterizuoti lietuvių ir žydų santykius 1941–1945 vokiečių okupacijos metais, aš juos apibūdinčiau taip: lietuviai, kaip žmonės, daugiausia buvo pozityviai nusiteikę žydų atžvilgiu. Hitlerininkai taip įbugino lietuvius, kad vien žodis „žydas“ valstiečiams sukeldavo panišką baimę. Ši žmonių grupė, kuri sudarė didelę tautos dalį, žydams nepadarė nieko blogo. Tarp jų buvo ir tokių, kurie slapčiomis užjautė kenčiančius žydus. Bet buvo ir tokių, kurie buvo visiškai abejingi žydų tragedijai. Jie nepadarė žydams nieko gero ir nieko blogo...
/.../ Aš buvau per daug arti žydų jų didžiosios nelaimės metu, kad nepareikščiau savo nusistebėjimo jų nepalaužiamu didvyriškumu ir moraliniu tvirtumu savo tautos mirties akivaizdoje už spygliuotos geto tvoros. Galima sakyti, kad bet kuri tauta fiziškai ir morališkai būtų palaužta, jei tektų išgyventi tai, ką išgyveno kiekvienas žydas. Žydai gete buvo didvyriai patys to neįtardami.
Atėjusi pas žydus į Vilniaus getą, ne kartą sakiau savo pažįstamiems, kad aš jų vietoje nekęsčiau visų be išimties arijų. Jie mane ramindavo ir atsakydavo, kad skiria, kas yra draugas ir kas priešas.
Tuo baisiu žydams (ir visiems sąžiningiems žmonėms) metu aš dažnai galvodavau, kad po viso to, ką žydų tauta pergyveno, daug kam atsivers akys ir apie neapykantą žydams mes sužinosime archyvuose ir muziejuose. Bet aš stipriai klydau. Tik nedidelė dalis nežydų prisimena baisius būdus, kuriais hitlerininkai sunaikino tūkstančius žydų, kaip buvo žudomi žydų vaikai, moterys, seniai. Ir gėda tiems, kurie užmiršo, kieno rankomis tai padaryta, kas išgelbėjo žydų gyvybes.
/.../ Puikiai suvokdama kai kurių lietuvių didelę kaltę dėl Lietuvos žydų naikinimo, esu kategoriškai prieš tai, kad būtų kaltinama lietuvių tauta. Aš nepalaikau įprastinių žodžių „lietuviai“, „vokiečiai“, „lenkai“, „žydai“ ir t.t. Taip sako tik tie, kurie ketina mus supykinti. Užmirštama, kad kiekvienoje tautoje yra ne tik niekšų, bet ir gerų žmonių. Tai atima bendro kaltinimo galimybę. Pagrindiniai žydų tautos priešai yra ne vokiečiai apskritai, o hitlerininkai, antras žydų tautos priešas yra ne lietuviai, lenkai ir kitos tutos, o tie, kurie vienokiu ar kitokiu būdu padėjo hitlerininkams. Kaltindama lietuvių fašistus, aktyvistus, partizanus, policininkus ir kitus, visiškai atmetu kaltinimus lietuvių tautai.
/.../ Žūsta vienas po kito mano geriausi prieteliai. Gėda gyventi, gėda turėti pastogę, gėda turėti galimybę nusiprausti ir t.t., kada tūkstančiai žmonių ne tik tokių minimalių dalykų nebeturi, bet kai Damoklo kardas kabo ant jų galvų, kada kiekvienas gali tyčiotis ir kankinti kas netingi. Jei aš pirmiau juos tik mylėjau, tai dabar dievinu už tas begalines kančias, nes iš tikrųjų tik išrinktieji gali taip kentėti.

Jei kas nors žydams nuoširdžiai nors krislelį gėrio padarė, tai žydų tautos amžiams nepamirštamas.


Iš O. Šimaitės dienoraščio (1955-05-02) (Rimantas Stankevičius „Gyvenusi tautos himno dvasia“, 33 psl.):

...mano nuomone, žydų tauta išsiskiria dėkingumo jausmu tiems, kurie padėjo jų vaikams prieš šimtus metų ir paskutinės katastrofos metu.


Iš O. Šimaitės straipsnio „Lietuviai ir žydai nacių okupacijos metais“ („Lite“, N.Y. 1951, 1661–1671 psl.):

Apdovanojo mane Izraelio medaliu. Tai yra didelė garbė mirtingam žmogui. Bet aš nenoriu, kad tas medalis būtų panaudotas spaudimui pagerinti mano būklę. Tas, kas buvo padaryta žydų tautos katastrofos metu, tai buvo daroma pagal sąžinės paliepimą. Negaliu už tai prašyti kokio tai „atlyginimo“. Žmonės manęs nesupranta. Man tada buvo gėda nebūti žyde.


Iš O. Šimaitės dienoraščio (Rimantas Stankevičius „Gyvenusi tautos himno dvasia“, 99 psl.):

Tauta, kuri davė tiek daug žmonijos kultūrai, buvo apvogta, apšmeižta, mušta ir išžudyta milijonais. Ta tauta, kuri davė žmonijai pranašus, Kristų, mokslininkus, yra niekinama ar neapkenčiama. Mano protas ir širdis atsisako suprasti antisemitizmą ir žiaurumą prieš tą mažą, vertingą, amžinai kenčiančią tautą. Jokia kita pasaulio tauta nėra tiek daug iškentėjusi.


Iš O. Šimaitės dienoraščio (1957-03-05) (Rimantas Stankevičius „Gyvenusi tautos himno dvasia“, 41 psl.):

... pasaulis dar nevisiškai pamiršo žydus. Baisiu žydų tautai metu popiežius kreipėsi į vyriausiąjį Palestinos rabiną su paguodos žodžiais, pradėdamas taip: „Broli mano“. Lietuvių vyskupas Reinys atsisakė šventinti vieną lietuvių pulką, kuris ėjo su vokiečiais į karą, pareikšdamas, kad jų rankos suteptos žydų krauju. /.../ Apie visa tai aš parašiau savo bičiuliams gete. Aš žinojau, kad šiuos laiškus perskaitys ne tik tie žmonės, kuriems jie adresuoti, bet ir daugelis kitų.


Iš O. Šimaitės straipsnio „Mano susirašinėjimas su žmonėmis iš Vilniaus geto“ (laikraštis „Vozroždenije“, 1973, Nr.1, 92–112 psl.):

Šiuo karčiu Lietuvai matu geriausiai elgėsi dvasininkai. Nė vienas jų neišreiškė užuojautos budeliams, net buvo tokių, kurie bandė padėti žydams. Pirmas iš Lietuvių katalikų dvasininkų, nukentėjęs už tai, kad užtarė žydus, buvo kunigas Krupavičius, krikščionių demokratų partijos vadovas. Krupavičius išreiškė protestą nacių valdžiai Kaune dėl to, kad tie sudegino šventas žydų knygas ir privertė žydus šokti aplink laužą (tai buvo pradžia ir dar švelni, palyginus su tuo, kas vyko vėliau). Jis rašė, kad lietuviai nepratę prie tokių spektaklių ir tai mes dėmę visai Lietuvai. Už tai Krupavičius buvo išsiųstas į Tilžę priverstiniams darbams.
/.../ Kunigas Lipniūnas (Vilnius) savo pamoksluose gynė žydus. Gestapas apie tai sužinojo ir kunigas sumokėjo už tai savo galva.
Du pagyvenę kunigai iš unitų bažnyčios Savičiaus gatvėje padėjo žydams, dirbusiems arti buvusioje karinėje dirbtuvėje. Kartą atėjo gestapininkai, apsupo bažnyčią ir išvedė šiuos kunigus. Daugiau jų niekas nematė.Iš O. Šimaitės laiško Kaziui Jakubėnui (1941-10-21) (Kazys Kęstutis Šimas „Ona Šimaitė – Pasaulio Tautų Teisuolė“, 51 psl.):

Lankiau getą legaliai ir nelegaliai, pradedant nuo 1941 m. rugsėjo 14 d. iki 1943 m. balandžio mėn. 26 d. Vėliau susitikdavau tik už geto sienų. Keletą kartų teko važiuoti į Kauną ir Rygą, kad susitikus su ten esančiais žydais. Po kelias dienas slėpiau pas save K. Zaborowską, lenkų žydę, gailestingumo seserį, anglų kalbos mokytoją Taper su jos 13 metų dukrele, Anną Abramovicz, Vilniaus Žydų amatų mokyklos direktoriaus ir rašytojo H. Abramovicziaus žmoną ir kt. Alei Bermanaitei, kaip savo „giminaitei“ Aldonai Daujotaitei, išrūpinau dokumentus ir patalpinau į Vilniaus Antakalnio vaikų prieglaudą. Ta 13 metų mergaitė puikiai kalbėjo lietuviškai, nes jos tėvai manė, kad gyvenant Lietuvoje reikia mokėti lietuvių kalbą. Drauge su mergaite buvau suimta ir aš. Be to, slėpiau 4 mėnesius jauną žydų rašytoją Salę Wachsman. /.../ Parūpindavau žydams atitinkamus dokumentus ir palaikiau ryšius su esančiais miškuose.


Ona Šimaitė (Rimantas Stankevičius „Gyvenusi tautos himno dvasia“, 20 psl.):

Be asmeninių laiškų nuo Movšovičiaus, aš gaudavau daug laiškų, skirtų perduoti, pavyzdžiui, lenkų ir lietuvių profesoriams. Charakteringas vienas lenkų profesoriaus laiškas žydų kolegai, kai jis nusiuntė kalio cianido linkėdamas, kad niekad nereikėtų jo vartoti. Reikia pasakyti – beveik kiekvieno žydo svajonė buvo turėti nuodų ir padirbtus dokumentus. Gauti ir vieną, ir kitą buvo nepaprastai sunku. Lenkų profesoriaus palinkėjimas išsipildė: Movšovičiui neteko panaudoti nuodų. Jis išgyveno.


raktažodžiai: gelbėtojai Šimaitė
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija